سیستم جامع توزین

سیستم جامع كنترل هوشمند باسكول جاد ه ای

سامانه های مدیریتی موجود بر کنترل و تردد وسایل نقلیه برروی باسکول های جاده ای