لودسل سی تن آلمانی

لودسل های مورد تایید اداره کل اندازه شناسی و اوزان مقیاس های کشور

ما در این مقاله لودسل های مورد تائید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را با سند و مدرک براتون نمایش داده ایم
این لودسلها اکثرا برای باسکول های جاده ای مورد استفاده قرار می گیرند.