سیستم توزین در حال حرکت باسکول جاده ای

سیستم جامع كنترل هوشمند باسكول جاد ه ای (WIM)

سامانه های مدیریتی موجود بر کنترل و تردد وسایل نقلیه برروی باسکول های جاده ای