باسکول سنگی 500 کیلوگرمی همراه با چرخ دایکاست

باسکول سنگی (قپان) چیست؟

باسکول سنگی نوعی باسکول مکانیکی است که چون در توزین کاال در این باسکول ها از سنگ استفاده مینمایند، این باسکول ها به نام باسکول سنگی معروف شده اند . به باسکول سنگی، باسکول قپان هم میگویند